توضیحات کاره

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍین که ﺣﺪﻭﺩ ۸۰ ﺩﺭﺻﺪ کانال ﻫﺎ فیک ﻣﻤﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ کسی دیگر ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍدﻋﻀﻮ کانالﻧﮕﺎﻩ نمیکندو ﺑﻪ بازدید یاتعدادان نگاه میکندﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮﺩ تبلیغ میکنند. خیلی ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ اینترنتﮔﺸﺖ زدید ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓزایشﻣﻤﺒﺮ ﺳﻮﭘﺮﮔﺮﻭﻩ ﺭﺍ پیداکردیدکه این ﺭﻭﺵ دیگرﻣﻨﺎﺳﺐ نیست ﻭ ﻣﺪیران ﺷﻤﺎﺭﻭ ﺣﺬﻑ میکنندﺭﻭﺵ ﻫﺎﯾﯽ که ﺗﺎ کنون ﺩﺭ سایتهای ﻫﺎﯼ دیگر ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓزایش بازدیدﭘﺴﺖ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﺎ یاﻧﺎکارامدﻫﺴﺘﻦ ﻭ یانتیجه ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ یااینکه هزینهﺑﺎﻻﯾﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ نیست

ﺍﻣﺎ ﺩﺭ اینﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رباتی ﺭﺍ ﻗﺮﺍﺭ میدهیم ‏( ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‏) کهﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﺭیافت بازدید(تضمینی) ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯼ کانالباشندﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺴﺖ ﺩﺭ کانالﺧﻮﺩ ﻭ یادیگران ﺑﺘﻮﺍنیدبازدیداﺿﺎﻓﻪ کنید . ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ذکرﺍﺳﺖ که این ﺭﻭﺵ ﺍﺧﺘﺼﺎصی ﺑﻮده وﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ نیزبهﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎصی ﺩﺭ ﺍختیار ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ میشوﺩ .

ﺍﻣﺎ ﭼﺎﺭﻩ چیست روبات افزایش ‏( بیننده ‏) کاملاواقعی وایرانی ﭘﺴﺖ های شماودیگران را بازدیدمیکند ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﭘﺮﮔﺮﻭﻩ حتی یکدونه !!!!! کاملاخودکاروبینهایت .… پکیجی بینظیر ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن بازدید ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯼ کانال شما ..

***ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ فیلمﺍﻣﻮﺯﺷﯽ + توضیحات متنی+ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ***

ﻗﺎﺑﻞ استفاده دراندرویدویاحتی کامپیوتر ..… ﺍﻓزایش بازدیدﭘﺴﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ کمترﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ……‏( ﺍین ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺴیار ﺷﮕﻔﺖ انگیز ﺍﺳﺖ ‏)

ﺗﻮﺳﻂ ﺍین ﺭﻭﺑﻮﺕ ﻗﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍهیدبودکه ﺑﺪﻭﻥ ﺍیجاد هیچ مشکلیﺑﺮﺍﯼ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯼ کانال ﺧﻮﺩ ﻭ یاسایرکانالﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ بازدید ﺍﺿﺎﻓﻪ کنید ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯼ زیادی ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ بازدیدﺗﻠﮕﺮﺍﻡ میکنند ﺑﺎ این پکیجﺧﻮﺩ ﺷﻤﺎ میتوانندﺗﺒدیلﺑﻪ ﻓﺮوشنده بازدیدشویدﻭ ﺑﻪ کسب درامد بپردازید این ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻓﻮﺭﻭﺍﺭﺩ ﺳﻮﭘﺮ ﮔﺮﻭﻩ نیست ..

این یک روش موقتی کهﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪتی ﺍﺯ کاربیافد نیست.… این ربات نیازی ﺑﻪ ﺻﺮﻑ وقت وهزینه اضافی نیست ..… حتی با این ربات میتواننددر ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ پیشی بگیرند ..… ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ پکیچ ﺟﺪید‏( ﻧﺴﺨﻪ ۲ ‏) ﻭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ میتوانیدﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺪودیت ﭘﺴﺖ دلخواهتان راافزایدویودهید..… ‏( ﺑﻪ ﻃﻮﺭ بینهایت بازدید‏)

۱- ﺷﺎیان ذکر ﺍﺳﺖ که ﺗﻤﺎمی بازدیدهاﯼ ﭘﺴﺖ کانال ﺷﻤﺎ ایرانی وواقعی میباشند ﻭ حتی یک جورتبلیغ هم می باشد..…

۲ - این ربات جوری می باشدکه ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ تنظیم کنید ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺯدید ﺟﻤﻊ میکندﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ پستی که شمابخواهید ……

۳ - ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﺯدیدﻫﺎ کامﻼ ایرانی وواقعی ﻫﺴﺖ حتی کانال هایی که فیک ﻣﻤﺒﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ میتونندﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺎﺯدیدایرانی وواقعی ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ..…

تمام.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل rarشامل دوبرنامه ویک ویدیواموزشی ویک فایل pdfاموزشی میباشد.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    با توجه به زمان آخرین فعالیت فروشنده، پیشنهاد می‌کنیم قبل از ثبت سفارش به ایشان پیام دهید و از پاسخگویی ایشان مطمئن شوید.