توضیحات کاره

با توجه به ماهیت وظیفه محوله، مشخصات و حجم سفارش مشتری برآورد هزینه پایه به شرح زیر محاسبه می گردد. با توجه به حجم کار و همکاری مستمر در نحوه محاسبه تخفیف مناسبی در نظر گرفته می شود.

ترجمه زیر نویس هر دقیقه --- 6000تومان

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

بصورت عادی تحویل پروژه به شرح زیر قابل ارائه است، چنانچه مشتری درخواست ویژه ای داشته باشد در صورت امکان اعمال می گردد:

ترجمه زیر نویس --- فایل ویدیو+فایل محتوا متنی

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های 3pd.moridani