توضیحات کاره

برای حل مسایل تصمیم گیری چند معیاره و جهت حل مسایل فرایند تحلیل شبکه این نرم افزار کمک می کند تا روابط بین معیارها رسم و حل و رتبه بندی را انجام میدهیم

با قیمت پایه مسائلی مانند حل مدل ANP انجام می شود

لذا قبل سفارش جهت هماهنگی قیمت برای پروژه های متفاوت پیام دهید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

بعد از خرید یک مساله حل شده خواهید داشت و هم درقالب نرم افزار سوپر دسیژن و هم در قالب اکسل می توانیم نتایج رتبه بندی و اولویت بندی را ارائه دهم

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های saeedh10