توضیحات کاره

قیمت پایه

 برای طراحی هر پلان 150  هزار تومان.

 برای مدلسازی با نرم افزار راینو 400 هزار تومان. بسته به پیچیدگی مدل هزینه متغیر است.

 برای مدلسازی با نرم افزار رویت 300 هزار تومان. بسته به پیچیدگی مدل هزینه متغیر است.

برای طراحی شیت و آلبوم توافقی می باشد.

می باشد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس از پایان یک فایل فشرده (rar) تحویل داده خواهد شد.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    سفارش گیری این کاره متوقف شده است.

    سایر کاره های ***