توضیحات کاره

حسابداری مالی و نحوه ثبت اسناد مالی به طور تکمیلی از صفر تا صد و بسیار کاربردی

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس از خرید فایل آموزشی به صورت اکسل ارائه میشود

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های pishraftkoon