توضیحات کاره

توانایی حل مشکلات فایل اکسل در حد حرفه ای 

مشکلات مانند اشکال در محاسبات 

اشکال در ساخت فرم

اشکال در ارتباط بین فایل های اکسل 

و ...

مبلغ به ازای یک فایل اکسل می باشد

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های omidacc