توضیحات کاره

قیمت براساس هر جیمیل یا یاهو  در صورت دیدن درخواست شما جیمیل یا یاهو شما ظرف یک ساعت یا زود تر اماده است 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک عدد ایمیل یا یاهو همراه با رمزش

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های nima5082