توضیحات کاره

موسسه ققنوس با قرار دادن فیل های صوتی به همه خانواده ها و افردمصرف کننده یاد خواهیم داد که می شود .
می شود از دام اعتیاد رها شد ....
برای پیشگیری از اعتیاد خود و یا فرزندانتان اقدام کنید 
 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 
نوع محتواهای ارسالی: صوتی،  

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های ngo.qoqnoo-1