توضیحات کاره

قیمت براساس هر بار نصب ورد پرس است یعنی به ازای هر بار نصب کردن ورد پرس روی سایت 10هزار تومان گرفته می شود.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس از خرید ورد پرس را بر روی سایت مشتری نصب میکنیم .

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    سفارش گیری این کاره متوقف شده است.