توضیحات کاره

مشاورهراه اندازی کسب وکار در فضای مجازی (اینترنت)  برای اونهایی که دنبال کار میگردند

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

اعلام گام به گام مراحل راه اندازی کسب وکار اینترنتی

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    سفارش گیری این کاره متوقف شده است.