توضیحات کاره

انجام هرگونه خدمات در هر خصوصی برای ایرانیان خارج از کشور که دسرسی به داخل کشور برایشان سخت است

قیمت ان مسقیم بستگی به نوع کارشان دارد از 100000 تومان شروع میشود تا بیش از یک میلون

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

انجام کارهای اداری شما 

انجام مامریت های کاری

انجام خدمات خرید به خانواده شما 

ارسال کالا برای شما و ...

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های Deniz