توضیحات کاره

سلام

۲۰۰۰ بازدید پست ۱۰۰۰ تومان

۴۰۰۰ بازدید پست ۲۰۰۰ تومان

..........

۱۰۰۰ بازدید ۵ پست آخر ۲۰۰۰ تومان

۲۰۰۰ بازدید ۵ پست آخر ۴۰۰۰ تومان

برای موزیک سفارش انجام نمی شود.

..........

۱۰۰۰ بازدید ۱۰ ‌پست آخر ۴۰۰۰ تومان

۲۰۰۰ بازدید ۱۰ پست آخر ۸۰۰۰ تومان

برای موزیک سفارش انجام نمی شود.

..........

۱۰۰۰ بازدید ۲۰ پست آخر ۶۰۰۰ تومان

۲۰۰۰ بازدید ۲۰ پست آخر ۱۲۰۰۰ تومان

برای موزیک سفارش انجام نمی شود.

.........

۱۰۰۰ بازدید ۵۰ پست آخر ۱۲۰۰۰ تومان

۲۰۰۰ بازدید ۵۰ پست آخر ۲۴۰۰۰ تومان

برای موزیک سفارش انجام نمی شود.

........‌.

۱۰۰۰ بازدید ۱۰۰ پست آخر ۲۰۰۰۰ تومان

۲۰۰۰ بازدید ۱۰۰ پست آخر ۴۰۰۰۰ تومان

برای موزیک سفارش انجام نمی شود.

بازدیدها از طریق پنل افزایش بازدید انجام می شود.

کانال باید عمومی باشد.

با تشکر از شما

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

برای انجام این کاره از پنل استفاده می شود

مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

قیمت پایه  برای  ۲۰۰۰ بازدید از پست طلگرام 1 روز 1,000 تومان
سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.