توضیحات کاره

قیمت پایه برای خدمات مهندسی از 1500 و برای فاز 2 از 2500 شروع می شود

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس از تایید تقشه به صورت پلان مابقی نقشه ها تکمیل گردیده و به کارفرما تحویل داده می شود در صورت درخواست کارفرما برای فاز 2(اجرایی) و مدل و محاسبات متره و برآورد مالی پس از تایید فاز 2 معماری صورت می پذیرد در صورت درخواست کارفرما برآورد مالی با نقشه های فاز 1 هم بسته به اطلاعات نقشه صورت می پذیرد.

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های hsandoghi