توضیحات کاره

طراحی محصول

مدل کردن اجسام در نرم افزار

تهیه نقشه محصول برای امور تولید

طراحی انواع قالب

طراحی مخازن

طراحی جیگ و فیکسچر

آنالیز سطوح و قطعات

تهیه G کد برای CNC

 

** پروژه و طراحی های ساده شامل قیمت پایه میباشند**

مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

سایر کاره های HosseinEng