توضیحات کاره

1- برآورد و ضریب کارشناسی (پیشنهادی) با استفاده از نرم افزار تکسا

2- تهیه صورتجلسه در نرم افزار اکسل با توجه به نقشه های ازبیلت و عکس و فیلم های در حین اجرا

3- صورتوضعیت با استفاده از نرم افزار تکسا ارایه می شود به صورت ریز متره، خلاصه ریز متره ، مالی و جمع کل

4- کارشناسی قیمت (قیمت جدید) با استفاده از جدول 5 ارایه می شود

5 در صورت نیاز تهیه نقشه های ازبیلت

6- تعدیل

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل کلیه کارها در قالب فرمت pdf ارایه می شود

 

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  قیمت کارشناسی هر سرویس 0 روز 200,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های hamedtavakolian