توضیحات کاره

  • هر ۱ دقیقه 500 تومان
  •  در صورتی که قسمتی از فایل شما،قابل تشخصیص نباشد،در فایل تایپ شده، بار نگ متفاوت، زمان تایپ خواهد شد.
  • تایپ فارسی انجام میشود و درصورت وجود کلمات انگلیسی یا عربی اگر تعداد ان در هر 20 دقیقه کمتر از ده تا بود رایگان انجام میشود.
  • تایپ تصویری هر دقیقه 800 تومان
در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

 

یک فایل pdf و word

  • تحویل به صورت: word، pdf
  • به زبان: فارسی

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فایل تصویری +1 روز +300 تومان
کلمات انگلیسی عربی هر ده تا   +1,000 تومان
برای 2 دقیقه صوت فارسی   در 1 روز
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.