توضیحات کاره

تحلیل روند کسب و کار و فروش

ساخت داشبوردهای مدیریتی کاربردی با استفاده از داده های شما

رسم نمودار و ارائه نتیجه گیری از تحلیل داده های شما

تجزیه تحلیل داده های شما با استفاده از ابزارهای تحلیل

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

تحلیل ها در نهایت در قالب فایل Pdf و یا فایل Excel تحویل داده می شود.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های Data Analysiss