توضیحات کاره

من یه سال سابقه تایپیستی دارم در ضمن بصورت فریلنسر هم تایپ انجام میدم

نسبت به علائم نگارشی و نوشتار صحیح کلماتی که تایپ می کنم  حساسم و با دقت نوشته را بررسی می کنم 

قیمت هر یه صفحه تایپ من 1000 تومانه

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل تایپ شده در فرمت ورد و pdf  مثل فایل زیر

-1 واژه فرقه در آیات قران چند بار به کار رفته است؟ ص 18
الف( 1 بار* ب( 2 بار ج( 3 بار د( 4 بار
2 -شهرستانی تعداد فرقه های اسلامی را به چه تعدادی رسانده است؟ص 23
الف(شصت و نه ب(هفتاد ج(هفتادودو د(هفتادوسه*
3 -کدامیک از حوادث صدر اسلام به فتنه کبری معروف شد؟ص 31
الف(سرکشی ناکثان ب(اختلاف درباره جانشینی پیامبر ج(اختلاف در شورای 6 نفره
د(شورش علیه عثمان و قتل او*
4 -کدام دسته از شیعیان معتقد به زنده بودن امام علی)ع( هستند؟ص 55
الف(اصحاب سنق ب(غالیان* ج(اصحاب اختیار د(کیسانیه
5 -کدام دسته از شیعیان پیروان رشید هجری هستند؟ ص 55
الف(اصحاب سنق ب(کیسانیه ج(اصحاب اختیار د(غالیان*
6 -معتزله بغداد به عنوان چهارمین فرقه از زیدیان تنها از جانب چه کسی مطرح شده است؟ص 57
الف(ابوالحسن ملطی شافعی* ب(ابومنصور عبدالقادر بغدادی ج(ابومحمد حسن بن موسی نوبختی
د(سعد بن عبدالله الاشعری قمی
7 -چه کسی دربارهی ابومنصور عبدالقاهر بغدادی می نویسد وی دارای تعصب شدید بوده ودیدگاههای فرق را
بدان صورت که بوده اند بیان نکرده است؟ص 58
الف(طبری ب(سخاوی ج(فخررازی* د(مسعودی
8 -چه کسی در مورد اعتقادات شیعیان امامی می گوید که آنان هیچ اعتقادی به قرآن و احادیث پیامبر و
شریعت مسلمانان نداشته و هیچ نشانه ای از دین داری آنها نشده است؟ص 59
الف(ابومظفر اسفراینی* ب(ابومنصور عبدالقاهر بغدادی ج(ابوالحسین ملطی شافعی د(ابومحمد حسن بن
موسی نوبختی
-9 الملل و النحل از چه کسی است؟ ص 63
الف( ابومنصور عبدالقاهر بغدادی ب(محمد بن عبدالکریم شهرستانی* ج( ابومظفر اسفراینی د( ابوالحسین
ملطی شافعی
10 -کدام فرقه از شیعیان امام علی)ع( را کافر می شمردند؟ص 82
الف(کاملیه* ب(هشامیه ج( یونسیه د(اسحاقیه
11 -چهکسی معتقد است شیعه به کسانی گفته می شود که جانشینی پیامبر اکرم)ص( را حق اختصاصیخاندان
رسالت دانسته و در اخذ معارف اسلام پیرو مکتب اهل بیت می باشند؟ص 99
الف(ابن هزم ب(شهرستانی ج(علامه طباطبایی* د(شیخ مفید
12 -چه کسی اصطلاح رافضه را و؟؟؟ شیعیان غیر زیدی دانسته است؟ص 105
الف( شهرستانی ب( ابن هزم ج(علامه طباطبایی د(ابو حاتم رازی*
13 -زید بن علی )ع( علیه کدام خلیفه اموی قیام کرد؟ص 106
الف(عبدالعزیز ب(منصور ج(هارون الرشید د(هشام بن عبدالملک*
14 -به گزارش چه کسی علت نامگذاری رافضه ترک محمد)نفس زکیه(توسط اصحاب زید بوده است؟ص 107
الف(ابن مرتضی مرحضی* ب(ابن حزم ج(ابوحاتم د(شهرستانی
15 -چه کسی می گوید روافض کسانی هستند که در حب علی و دشمنی خلفای ثلاث و عایشه و معاویه غلو
می کنند؟ص 107
الف(شهرستانی ب(مقریزی* ج(اشعری قمی د(الحوثی
16 -شیخ طوسی در مورد چه کسی گفته که او نخستین کسی بوده که از مذهب امامیه سخن گفته
است؟ص 113 الف(علی بن اسماعیل تمار * ب(ابوذر عقار ج(میثم تمار د(مخیرت بن سعید
17 -علی بن اسماعیل در زمان کدام خلیفه زندگی می کرده است؟ص 113
الف(عمر بن عبد العزیز ب(یزید بن معاویه ج(هشام بن حکم* د(مروان بن حکم
-18 چه کسی معتقد است که تشیع اگر چه بعنوان یک جریان اسلامی از زمان پیامبر شروع شد اما ظهور و
اصطلاح آن را باید بعد از شهادت امام حسین)ع( دانست؟ص 131
الف(شیخ مفید ب(علامه طباطبایی ج(دکتر شیپی* د(علامه امینی
19 -نخستین کسی که آهنگ واجب بودن امامت علی را بلند ساخت و آشکارا از دشمنان و مخالفان وی بیزاری
جست؟ص 148
الف(عبدالله بن سبا* ب(ابوحاتم رازی ج(احمد امین د(مقریزی
20 -چه کسی واژه رافضیه را ویژه شیعیان غیر زیدی می داند؟ص 105
الف(شهرستانی ب(ابوحاتم رازی* ج(نوبختی د(ملطی
21 -اصطلاح امامیه از چه زمانی رایج شد؟ص 112
الف(امام علی)ع( ب(امام سجاد)ع( ج(امام دوازدهم)عج(* د(امام رضا)ع(
22 -لقب طلق ویژه چه کسانی بود؟ص 159
الف(عباسیان ب(کیسانیه ج(غلات د(امویان*
23 -قیام شهید فخ توسط کدام خلیفه سرکوب شد؟ص 176
الف(منصور ب( معتصم ج(مهدی د(هادی*
24 -کدامیک بعنوان آخرین خلیفه عصر اول عباسی شناخته می شود؟ص 178
الف(معتصم* ب(مامون ج(متوکل د(معتضد
25 -سخن شهید ثانی در مورد عصمت امامان در کدام کتاب آمده است؟ص 229
الف(الارستاد ب(بصائر الدرجات ج( مرات العقول د(حقایق الایمان*
26 -پس از شهادت کدامیک از ائمه فرقه واقفیه پدیدار شد؟ص 243
الف(امام صادق)ع( ب(امام کاظم)ع(* ج(امام باقر)ع( د(امام هادی)ع(
27 -جارودیه جز کدام فرقه محسوب می شود؟ص 270
الف(قطعیه ب(غلات ج(اسماعیلیه د(زندیه*
-28 کتاب الخیبه اثر کدام دانشمند شیعه است؟ص 317
الف(شیخ مفید ب(شیخ طوسی* ج(شیخ صدوق د(شیخ کلینی
29 -نزدیکترین فرقه زیدیه به اهل سنت در کدام گزینه آمده است؟ص 171
الف(جارودیه ب(سلیمانیه ج(صالحیه* د(حریریه
30 -مفوضه را شکل تکامل یافته تری از کدام گروه می دانند؟ص 282
الف(زیدیه ب(غلات صدر اول* ج(کیسانیه د(واقفه
31 -قیام حسن بن زید بن محمد بن اسماعیل)داعی کبیر( در کدام منطقه بود؟ص 179
الف(عراق ب(حجاز ج(طبرستان* د(یمن
32 -نخستین بیان جانشینی علی)ع( از زبان پیامبر)ص( در کدام واقعه بیان شد؟
الف(یوم الانذار* ب(غدیر خم ج(غزوه تبوک د(واقعه مباهله
33 -مولف کتاب العتمانیه چه کسی است؟ص 50
الف(ابوحاتم رازی ب(جاحظ* ج(مقریزی د(اشعری
34 -کدام یک کیسانیه را زیرمجموعه فرقه زیدیه به شمار آورده است؟ص 61
الف(شهرستانی ب(اشعری ج(ابن حزم* د(عبدالقاهر بغدادی
35 -کدام دسته از اسماعیلیه منکر درگذشت امام صادق)ع( و با ادعای مهدویت ایشان امامت پس از ایشان را
نپذیرفتند؟ص 291 الف(شمطیه ب(ممطوره ج(ناووسیه* د(افطحیه
36 -کتاب پرارج کمال الدین و تمام النعمه از کدام دانشمند است؟ص 317
الف(شیخ مفید ب(شیخ طوسی ج(شیخ کلینی د(شیخ صدوق*
37 -سحاردین عثمان در مقابل دین علی )ع( و در کدام جنگ مطرح شد؟ص 161
الف(جنگ صفین ب( جنگ صفین و جمل * ج( جنگ نهروان د(جنگ جمل ونهروان
-38 کتاب المقالات و الفرق تالیف چه کسی است؟ص 53
الف(ابوالحسن اشعری ب(سعد بن عبدالله اشعری* ج(کشی د(نوبختی
39 -عبدالکریم شهرستانی در کتاب خود الملل و النحل کدام گروه را بی دین معرفی می کند؟ص 65
الف(کیسانیه* ب(زیدیه ج(اسماعیلیه د(غلات
40 -قیام زید بن علی در زمان کدام خلیفه اموی رخ داد؟ص 162
الف(ولید بن عبد الملک ب(یزید بن عبدالملک ج(هشام بن عبدالملک* د(مروان بن حکم

  • به زبان: فارسی، انگلیسی
  • تحویل به صورت: word، pdf

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

تایپ متون ترکیبی شامل جدول، نمودار، فرمول و.. (برای هر صفحه) +1 روز +500 تومان
برای 1 صفحه   در 3 روز
با توجه به زمان آخرین فعالیت فروشنده، پیشنهاد می‌کنیم قبل از ثبت سفارش به ایشان پیام دهید و از پاسخگویی ایشان مطمئن شوید.
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

سایر کاره های fardinazar-4