توضیحات کاره

من میتوانم به نیابت از اموات شما ختم قرآن کریم انجام بدم

به یاد اموات و گذشتگان باشبد و آنها از کار های نیک شما بهره میبرند; روشن است که قراۀت قرآن یکی از کارهای نیک و پسندیده است.

از حضرت پیامبر اکرم (ص) نقل شده است:«مردگانتان را که در قبرها آرمیده اند از یاد نبرید. مردگان شما امید احسان شما را دارند. مردگان شما زندانی هستند و به کارهای نیک شما رغبت دارند. آنها خود، قدرت انجام کاری را ندارند، شما صدقه و دعائی به آنها هدیه کنید.»

 قرائت هر جزء قرآن :15000تومان

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های f.sepahi7610