توضیحات کاره

آموزش کاربردی تصویری Css 3 شامل:

فصل اول

مقدمه Css

نسخه های Css

نحوه استفاده از دستورات Css در HTML

قواعد دستوری Css

فصل دوم 

واحدهای اندازه گیری در Css

قواعد نوشتن واحدها

رنگ ها در Css

نحوه بدست آوردن کد رنگ ها

فصل سوم

انتخاب گرها (Selectors) در Css

ساختار انتخاب گرها

نحوه استفاده از دستورات Css

انواع انتخاب گرها (Types Of Selectors)

فصل چهارم

Properties در Css

مبحث اول: Background

مبحث دوم: Text

مبحث سوم: Fonts

میحث چهارم: Links

مبحث پنجم: Lists

مبجث ششم: Tables

مبجث هفتم: Box Model

مبجث هشتم: Borders

مبجث نهم: ساخت اشکال با Border

مبجث دهم: Outline

مبجث یازدهم: Position

مبجث دوازدهم: تنظیم طول و عرض

مبجث سیزدهم: Direction

مبجث چهاردهم: Clear and Float

مبجث پانزدهم: Box- Shadow

مبجث شانزدهم: Box- Sizing

مبجث هفدهم: Gradient

مبجث هجدهم: Transform

.مبجث نوزدهم: Transition

مبحث بیستم: Cursor

فصل پنجم

قانون @media در Css چیست؟

انواع Media

نحوه استفاده از Media

فصل ششم

گروه بندی عناصر صفحه با استفاده از تگ های Span و Div

آشنایی با نحوه طرح بندی و طراحی سایت

طرح بندی صفحات (Float- Based)

ایجاد قالبهای شناور دو ستونه

ایجاد طرح های شناور سه ستونه

منابع

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل PDF شامل: 136 صفحه

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های behtarin