توضیحات کاره

افزایش بازدید پست های طلگرامی

 • 1 پست آخر 100 بازدید 1000 تومان
 • 1 پست آخر 250 بازدید 2500 تومان
 • 1 پست آخر 500 بازدید 5000 تومان

----

 • 2 پست آخر 100 بازدید 2000 تومان
 • 2 پست آخر 250 بازدید 5000 تومان
 • 2 پست آخر 500 بازدید 10000 تومان

----

 • 3 پست آخر 100 بازدید 3000 تومان
 • 3 پست آخر 250 بازدید 7500 تومان
 • 3 پست آخر 500 بازدید 15000 تومان

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

افزایش بازدید پست های طلگرامی . از 1 پست آخر تا 3 پست آخر به انتخاب مشتری

  توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

  برای انجام این کاره از نرم افزار های سکه ای استفاده می شود

  انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

  فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

  سایر کاره های bahman.k-87