توضیحات کاره

شما پژوهشی دارید که در آن نیاز است پرسشنامه‌هایی پر شود یا از برخی افراد آزمونی گرفته شود و سپس پژوهش شما تحلیل آماری شود.

من در این کاره، تحلیل آماری شما را از اولین مرحله (تعیین حجم نمونه و ورود داده) تا آخرین مرحله (تحلیل توصیفی و نتیجه گیری) انجام می دهم. طبیعتا محاسبه پایایی، جداول فراوانی، بررسی توزیع نرمال داده ها و آزمون های آماری (انواع آزمون های تی، آزمون کای دو، آزمون کواریانس و...) هم جزو مراحل کار است.

تعاریف در این کاره

 • پژوهشگر: شما به عنوان کسی که پژوهش را انجام می دهید، اینگونه نامیده می شود.
 • تحلیلگر: من به عنوان کسی که پژوهش شما را از نظر آماری تحلیل می کنم، اینگونه نامیده می شوم.
 • داده های خام پژوهش: آنچه برای تحلیل آماری لازم است شامل «موضوع پژوهش»، «فرضیه ها» (یا پرسش های پژوهش) و «پرسشنامه ها و آزمون های تکمیل شده» داده های خام پژوهش نامیده می شوند. اگر آزمون شما نمره دارد (سوالات پاسخ غلط یا درست دارند) کلید آزمون هم جزو داده های خام پژوهش است. همچنین اگر مقالات یا پژوهش های ایرانی یا غیرایرانی مشابه با پژوهش خود دارید، ارسال متن یا نام آنها هم کمک بزرگی به پژوهش خواهد بود.

روند کل کار چگونه است و هزینه کل کار چگونه محاسبه می‌شود؟

 1. پژوهشگر: شما درخواست اولیه را که شامل «زمان مورد نظر برای تحویل کار» و «کلیت کار» است برای من می فرستید.
 2. تحلیلگر: از شما می خواهم که فرضیه های خود را برای من ارسال کنید.
 3. پژوهشگر: شما فرضیه های خود را ارسال می کنید.
 4. تحلیلگر: با توجه به فرضیه ها، پیش فاکتوری شامل فعالیت های مورد نیاز برای پژوهش شما، هزینه هر یک و هزینه نهایی ارسال می کنم.
 5. پژوهشگر: شما پیش فاکتور را بررسی می کنید و اگر موردی را لازم ندیدید، اطلاع می دهید تا حذف کنم.
 6. تحلیلگر: فاکتور نهایی را برای شما می فرستم.
 7. پژوهشگر: شما تایید می کنید.
 8. تحلیلگر: در مدت مقرر، کار را به شما تحویل می دهم
 9. پژوهشگر: شما کار را بررسی می کنید و اگر مشکلی وجود داشت اطلاع می دهید.
 10. تحلیلگر: اصلاحات مد نظر شما را انجام می دهم و کار نهایی را به شما تحویل می دهم.

هزینه‌ها

 1. تعیین حجم نمونه مناسب: هزینه به ازای هر پژوهش 25000 تومان است. توضیح این که بر اساس حجم جامعه آماری مد نظر، با جدول مورگان و فرمول کوکران حجم نمونه مناسب تعیین شده و فرمول آن توضیح داده می‌شود.
 2. ورود داده‌ها: هزینه به ازای هر پرسشنامه 1000 تومان است. توضیح این که داده‌های پرسشنامه در قالب جدول قابل استفاده در نرم‌افزارهای آماری، قرار داده می‌شود.
 3. جدول فراوانی: هزینه به ازای هر متغیر برای هر متغیر 20000 تومان است. توضیح این که داده‌های پژوهش در جداول فراوانی خلاصه شده و به همراه شاخص‌های توصیفی (شامل میانگین، انحراف استاندارد، خطای معیار میانگین و شاخص‌های لازم دیگر) نمایش داده می‌شوند. 
 4. نمودارهای فراوانی: هزینه به ازای هر  نمودار 5000 تومان است. توضیح این که در صورت خواست پژوهشگر، امکان رسم نمودارهای فراوانی نیز وجود دارد.
 5. محاسبه پایایی: هزینه به ازای هر  آزمون یا پرسشنامه 35000 تومان است. توضیح این که عدد پایایی پرسشنامه تعیین می‌شود.
 6. بررسی مناسب بودن سوالات آزمون: هزینه به ازای هر  پرسش 10000 تومان است. توضیح این که برای سوالات چندگزینه‌ای که پاسخ مشخصی دارند، ضریب تمیز و ضریب دشواری محاسبه شده و تفسیر مربوطه ارائه می‌شود.
 7. بررسی توزیع نرمال داده‌ها: هزینه به ازای هر  آزمون یا پرسشنامه 80000 تومان است. توضیح این که نرمال بودن یا نبودن توزیع داده‌ها با آزمون کولموگروف اسمیرنوف تعیین شده و با توجه به آن آزمون آماری مناسب انتخاب می‌شود.
 8. بررسی همگونی واریانس‌ها: هزینه به ازای هر  دو گروه مقایسه‌ای 50000 تومان است. توضیح این که واریانس‌ها از نظر همگونی با آزمون لوین بررسی می‌شوند. این کار یکی از پیش‌فرض‌های آماری است که می‌تواند به درخواست پژوهشگر انجام شود.
 9. بررسی خطی بودن رابطه (رگرسیون): هزینه به ازای هر  متغیر 60000 تومان است. توضیح این که وجود رابطه خطی بین متغیرها با استفاده از انواع رگرسیون بررسی می‌شود.
 10. آزمون تی: هزینه به ازای هر  دو گروه مقایسه‌ای 80000 تومان است. توضیح این که دو گروه مقایسه شده و با توجه به جدول آزمون تی، تفاوت آماری آنها تحلیل می‌شود.
 11. آزمون کای دو: هزینه به ازای هر  دو گروه مقایسه‌ای 70000 تومان است. توضیح این که دو گروه مقایسه شده و با توجه به جدول آزمون کای دو (خی دو)، تفاوت آماری آنها تحلیل می‌شود.
 12. آزمون کواریانس (آنکووا): هزینه به ازای هر  دو گروه مقایسه‌ای 70000 تومان است. توضیح این که دو گروه مقایسه شده و با توجه به جدول آزمون کواریانس، تفاوت آماری آنها تحلیل می‌شود.
 13. تحلیل توصیفی و نتیجه‌گیری: هزینه به ازای هر  پژوهش 95000 تومان است. توضیح این که پس از انجام آزمون‌ها و تهیه‌ی جدول‌های لازم، نتایج تحلیل شده و نتیجه‌گیری نهایی انجام می‌شود.

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

با توجه به موارد درخواستی شما، موارد تحویلی تعیین می‌شود. به طور مشخص برای هر کدام از موارد زیر، آنچه شما تحویل می دهید و آنچه تحویل می گیرید مشخص شده است (توضیح «داده‌های خام پژوهش» در بخش قبل آمده است):

 1. تعیین حجم نمونه مناسب: شما عدد جامعه آماری را تحویل می دهید (اگر این عدد را ندارید، با مذاکره و پژوهش می توانیم آن را به دست بیاوریم) و عدد حجم نمونه مناسب و توضیح یک پاراگرافی را تحویل می گیرید.
 2. ورود داده‌ها: شما پرسشنامه‌های پرشده به صورت اسکن‌شده، تایپ‌شده یا فیزیکی را تحویل می دهید (ارسال برعهده‌ی پژوهشگر است)  و یک فایل اکسل شامل داده‌های پرسشنامه را تحویل می گیرید.
 3. جدول فراوانی: شما داده‌های خام پژوهش را تحویل می دهید و جداول فراوانی و در صورت نیاز توضیح را تحویل می گیرید.
 4. نمودارهای فراوانی: شما داده‌های خام پژوهش را تحویل می دهید و نمودارهای فراوانی و در صورت نیاز توضیح را تحویل می گیرید.
 5. محاسبه پایایی: شما داده‌های خام پژوهش را تحویل می دهید و عدد پایایی و توضیح یک پاراگرافی را تحویل می گیرید.
 6. بررسی مناسب بودن سوالات آزمون: شما داده‌های خام پژوهش را تحویل می دهید و جدول تحلیل پرسش‌ها و نتیجه یک تا دو پاراگرافی را تحویل می گیرید.
 7. بررسی توزیع نرمال داده‌ها: شما داده‌های خام پژوهش را تحویل می دهید و جدول تحلیل توزیع، نمودار توزیع احتمال و توضیح یک پاراگرافی را تحویل می گیرید.
 8. بررسی همگونی واریانس‌ها: شما داده‌های خام پژوهش را تحویل می دهید و جدول همگونی واریانس‌ها، توضیح آزمون و تفسیر نتیجه در یک پاراگراف را تحویل می گیرید.
 9. بررسی خطی بودن رابطه (رگرسیون): شما داده‌های خام پژوهش را تحویل می دهید و جداول مربوط به رگرسیون، توضیح فرمول و تفسیر نتیجه در یک پاراگراف را تحویل می گیرید.
 10. آزمون تی: شما داده‌های خام پژوهش را تحویل می دهید و جدول مربوط به آزمون تی، توضیح یک پاراگرافی آزمون و تفسیر یک پاراگرافی نتیجه را تحویل می گیرید.
 11. آزمون کای دو: شما داده‌های خام پژوهش را تحویل می دهید و جدول مربوط به آزمون کای دو، توضیح یک پاراگرافی آزمون و تفسیر یک پاراگرافی نتیجه را تحویل می گیرید.
 12. آزمون کواریانس (آنکووا): شما داده‌های خام پژوهش را تحویل می دهید و جدول مربوط به آزمون کواریانس، توضیح یک پاراگرافی آزمون و تفسیر یک پاراگرافی نتیجه را تحویل می گیرید.
 13. تحلیل توصیفی و نتیجه‌گیری: شما داده‌های خام پژوهش را تحویل می دهید و یک تا دو صفحه تحلیل توصیفی نتایج آزمون‌های آماری را تحویل می گیرید.

تحلیل داده ها در این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و زبان R انجام شده است.

همه ی موارد توضیحی در قالب فایل ورد (.doc یا .docx) یا فایل متنی مورد نظر شما (مانند .pdf) تحویل داده خواهد شد. در صورت تمایل می توانید اطلاع دهید تا جداول را به صورت اکسل (.xls یا .xlsx) هم تحویل دهم.

  انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

  آزمون تی   +70,000 تومان
  محاسبه پایایی   +35,000 تومان
  برای تحلیل توصیفی و نتیجه‌گیری   در 7 روز
  پیشنهاد می‌کنیم قبل از ثبت سفارش، جهت هماهنگی برای انجام کار به این فروشنده پیام دهید.
  اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.