توضیحات کاره

1- نقشه ها و تصاویر شما رو تبدیل به مدل سه بعدی خواهیم کرد.

2-مدل های شما رو به نقشه های ساخت صنعی تبدیل خواهیم کرد.

شاپ کلیه نقشه ها رو انجام خواهیم داد.

بستگی به فعالیت مورد نیاز مشتری قیمت گذاری انجام خواهد گرفت.

استفاده از دو نرم افزار مهندسی اینورتور و کتیا

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

مدل های سه بعدی

نقشه های ساخت صنعتی

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    سفارش گیری این کاره متوقف شده است.

    سایر کاره های ali.dadkhah