توضیحات کاره

انجام صفحه آرایی در کمترین زمان.

صفحات که تصاویر زیادی دارند صفحه ای 8000هزار تومان.

و صفحات ساده تر 5000هزار تومان.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل فشرده شامل دو نرم افزار

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های abasi.ma-60