توضیحات کاره

ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی

ارسال لیست حقوق و دستمزد

ارسال مالیات حقوق

ارسال اظهارنامه عملکرد

ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

ارسال صورت معاملات فصلی

پامپ دفاتر قانونی

 

  • ارسال لیست بیمه: هر پنج نفر پرسنل حداقل قیمت 79ت
  • ارزش افزوده و معاملات فصلی برای هر فصل: حداقل قیمت 79ت
  • تنظیم لیست حقوق و دستمزد: هر پنج نفر پرسنل 79ت

 

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های Accounting.Amin