توضیحات کاره

جهت تقدیم به ارواح اموات و گذشتگان

ختم کامل قرآن 200هزار تومان در 15 روز
ختم هر جز قرآن 8 هزار تومان در 1 روز

ختم هر هزار صلوات:           ۵۰۰۰ تومان
دعای کمیل شب های جمعه 

و سایر ادعیه و امور مذهبی مطابق سفارش بازماندگان

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

جهت تقدیم به ارواح اموات و گذشتگان

ختم کامل قرآن 200هزار تومان در 15 روز
ختم هر جز قرآن 8 هزار تومان در 1 روز

ختم هر هزار صلوات:           ۵۰۰۰ تومان
دعای کمیل شب های جمعه 

و سایر ادعیه و امور مذهبی مطابق سفارش بازماندگان

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های HNajafi