توضیحات کاره

یک مقاله انگلیسی که از سایت science direct گرفته شده است با ترجمه فارسی کامل در اختیار خریدار قرار میکیرد.موضوع مقاله:

Modeling of Traffic Flow on Indian Expressways using Simulation Technique

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

دو فایل pdf تحویل داده میشود.یک فایل متن اصلی که از سایت science direct گرفته شده است.و یک فایل ترجمه.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های Faride