توضیحات کاره

برای پست های کانال خود بازدید (سین) خریداری میکنید

هر تعداد که بازدید بخرین به همون تعداد پست آخر شما بازدید میخوره (+هدیه)

برای سفارش اولیه  500 بازدید اضافه می شود. (+هدیه)

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

بازدید پست آخر به تعداد درخواستی

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های Bestmember_ir