توضیحات کاره

کار ما توافقی است به ازای سفارشی که از مشتری دریافت می کنیم کار انجام می دهیم و مبلغ دریافت می کنیم.

قیمت پایه برای هر پروژه 100000 هزار تومان است.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل خروجی ، همان فایل اجرایی به همراه پایگاه داده تحویل مشتری می گردد.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    سفارش گیری این کاره متوقف شده است.

    سایر کاره های ***