توضیحات کاره

ترجمه متون عمومی هر 250 کلمه 3000 تومان و ترجمه متون تخصصی هر 250 کلمه 3500 تومان محاسبه می شود. در مورد قیمت متناسب با کار تخفیف داده میشود.

کیفیت کارها مطلوب خواهد بود.

ترجمه جداول انجام می شود.

در ضمن من سابقه دو سال ترجمه متون انگلیسی را در اکثر زمینه ها دارم. زمینه تخصصی بنده حسابداری ، اقتصاد ، زبان شناسی و ادبیات  است.

زمان تحویل کارها بستگی یه تعداد کلمات کار دارد.

نمونه کار:

This manuscript proposes a model to support decision making and to help managers identify the best set of green and lean supply chain management practices to improve theireco-efficiency. To attain thisobjective, a mathematical model based on eco-efficiency concepts is suggested to overcome the trade-offsbetween lean and green practices. To illustrate the model application, a case study from an automotivesupply chain is presented. Some management practices that are instituted for 
green or lean benefitshave opposite effects on the environmental and economic performance of companies. One of the main findings of our study is that not all companies belonging to the same supply chain can be absolutelylean or green.There should be compromises in the individual companies’ behaviour so the environmental and economic constraints of the supply chain are both satisfied. The proposed model represents a strategic framework to support the design of eco-efficient supply chains.

این نوشته مدلی برای حمایت از تصمیم گیری و کمک به مدیران برای شناسایی تکنیک های مدیریت مجموعه ای از زنجیره های تامین ناب و سبز به منظور پیشرفت بازده سازگار با محیط زیست آنها پیشنهاد میدهد. برای دست یافتن به این هدف یک مدل ریاضی بر پایه مفاهیم بازده سازگار با محیط زیست برای غلبه بر رابطه های جایگزینی بین تکنیک های ناب و سبز پیشنهاد میشود. برای شرح کاربرد مدل یک مورد پژوهی از زنجیره تامین صنعت اتومبیل ارئه شده است. برخی از تکنیک های مدیریت که برای منافع سبز یا ناب ایجاد شده اند تاثیر متضاد بر عملکرد محیطی و اقتصادی شرکت های داشته اند. یکی از یافته های اصلی تحقیق ما این است که همه شرکت های متعلق به زنجیره تامین یکسان نمیتوانند مطلقا سبز یا ناب باشند. باید توافقاتی در رفتار هر شرکت وجود داشته باشد تا محدودیت های محیطی و اقتصادی زنجیره تامین هر دو متقاعد کننده باشند. مدل پیشنهادی چهارچوبی استراتژیک برای حمایت از طراحی زنجیره های تامین بازده سازگار با محیط زیست ارائه می کند.

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

تحویل کار به صورت فایل Word و یا فایل PDF به انتخاب شما خواهد بود. 

  • از زبان: انگلیسی
  • به زبان: فارسی
  • نوع ترجمه: عمومی

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

هر صفحه تخصصی بیشتر +1 روز +3,500 تومان
هر صفحه عمومی +1 روز +3,000 تومان
برای هر 250 کلمه   در 2 روز
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

سایر کاره های A.Moghadam93