توضیحات کاره

انجام امور تبلیغاتی و انواع طراحی تبلیغاتی

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.