توضیحات کاره

من می توانم با چند متن کوتاه و بسیار مفید به شما آموزش بورس بدهم.من به شما سایت معرفی می کنم که در آن شما می توانید آموزش مجازی ماننده بورس واقعی آموزش ببینید.پس از این آموزش ها شما می توانید به بورس واقعی وارد شوید.

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.