توضیحات کاره

من عکس های شما رابه کلیپ تبدیل می کنم،کلیپ ازیک دقیقه تا پنج دقیقه است،برای یک دقیقه تا پنج دقیقه کلیپ باید20هزارتومان پرداخت کنیدوکلیپ‌ باگرافیک بالاوحرفه ای براتون‌می سازم.
در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 یک کلیپ یک تا پنج دقیقه ای براتون‌می سازم‌‌باگرافیک بالاوحرفه ای باموسیقی ارامش بخش وارسال‌می کنم.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای یک تا پنج دقیقه کلیپ‌ حرفه ای   در 1 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.