توضیحات کاره

حالت الف: دقیقه‌ای 4 هزار تومان

برای ترجمه ویدیوی بدون زیرنویس (و یا با زیرنویس) شامل:

 • متن اصلی انگلیسی یا فرانسه
 • ترجمه فارسی
 •  ثبت زمان‌بندی هر جمله طبق زمان‌بندی ویدیو در هر سطر متن ترجمه

متن پیوسته‌ی ترجمه.

 

حالت ب:  دقیقه‌ای 3 هزار تومان

برای ترجمه ویدیوی بدون زیرنویس (و یا با زیرنویس) شامل:

 • ترجمه‌ی فارسی
 •  ثبت زمان‌بندی هر جمله طبق زمان‌بندی ویدیو در هر سطر متن ترجمه
 • متن پیوسته‌ی ترجمه.

 

حالت پ: دقیقه‌ای2 هزار تومن

برای ترجمه ویدیوی بدون زیرنویس (و یا با زیرنویس) شامل:

 • فقط متن پیوسته‌ی ترجمه.

به نمونه‌‌ی کاره و مثال فیلمی که از یوتیوب زده شده مراجعه فرمایید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل ورد که شامل موارد گفته شده در بندهای الف یا ب یا پ به شرح زیر خواهد بود

 

حالت الف:

 

 • متن اصلی انگلیسی یا فرانسه
 • ترجمه فارسی
 •  ثبت زمان‌بندی هر جمله طبق زمان‌بندی ویدیو در هر سطر متن ترجمه
 • متن پیوسته‌ی ترجمه.

همگی در یک فایل ورد

حالت ب: 

 • ترجمه‌ی فارسی
 •  ثبت زمان‌بندی هر جمله طبق زمان‌بندی ویدیو در هر سطر متن ترجمه
 • متن پیوسته‌ی ترجمه.
 • همگی در یک فایل ورد

 

حالت پ:

 • فقط متن پیوسته‌ی ترجمه در یک فایل ورد

به نمونه‌‌ی کاره و مثال فیلمی که از یوتیوب زده شده مراجعه فرمایید

  مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

  سفارش گیری این کاره متوقف شده است.
  ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.