توضیحات کاره

شاید شما تا به حال تو شرایط اورژانس و موقع‌یت‌ی که مرگ یا زنده‌گی یه انسان بسته‌گی به عمل‌کرد سریع شما داشت‌ه باش‌ه قرار ن‌گرفت‌ه باش‌ین و شاید هم تا آخر عمرتون هم با چنین صحنه‌ای مواجه ن‌ش‌ین؛ اما یه لحظه یه تجربه‌ی ذهن‌ی ایجاد کن‌ین و خودتون رو تو این موقع‌یت (مثلاً سر سفره نشست‌ین و موقع غذاخوردن، لقمه تو گلوی یک‌ی از افراد دور سفره گیر می‌کن‌ه. تصادفات جاده‌ای تو ایران حدود ۳۰ تا-۴۰٪ کل سوانح دنیا است، ممکن‌ه نفر بعدی که دچار این سانحه می‌ش‌ه شما، خانواده‌ی شما و یا حادثه‌ای باش‌ه که جلو روی شما اتفاق می‌افت‌ه و…) تصور کن‌ین؛ آماده‌گی مواجه شدن با این شرایط رو دارین؟

در این دوره‌ی آموزش‌ی شما با به‌روزترین راه‌نماهای احیای قلب‌ریوی و برخورد با موارد اورژانس، سوانح و صدمات در کودک‌ان و بالغ‌ین هم‌راه با فیلم‌های آموزش‌ی معتبر آشنا خواه‌ید شد. تمرین و تکرار این آموزش‌ها، آماده‌گی شما در مواجهه با این شرایط اورژانس را بالا برده و قدرت تصمیم‌گیری مناسب و به هنگام را برای‌تان به هم‌راه خواه‌د داشت.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل ۸۹ صفحه‌ای pdf به هم‌راه فیلم‌های آموزشی درون‌کار
 

نوع محتواهای ارسالی: متنی (pdf یا word)،  
حجم کل محتوای ارسالی: 2.6MB

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های زنده‌ باد زنده‌گی