توضیحات کاره

قیمت پایه برای هر مساله دو هزار تومان -من برای حل هر مساله وقت کافی میگذارم و آنرا بطور کامل و دقیق با توضیح فارسی ارائه میدهم . دریافت صورت مساله و ارسال پاسخ فقط به صورت فایل عکس

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های jheydari