توضیحات کاره

قیمت طراحی به صورت متر مربع 15 هزار تومان

بالای 400 متر به صورت توافقی میباشد.

یا هر رندر بین 100 تا 150 هزار تومان.
 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

تحویل پروژه به صورت فایل فشرده و pdf.
 

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های farzad.messi2014