توضیحات کاره

کلمات، موجودات عجیبی هستند. قدرت عجیبی در آن ها نهفته است که می توانند جهانی را با خاک یکسان کنند و از نو بسازند. آن ها می توانند بهترین دوست بشر باشند و او را به بالاترین درجات برسانند و از طرفی دیگر بدترین دشمن وی باشند و او را به اعماق دردسر و رنج بیفکنند.

اگر می اندیشید که به نیروی آن ها احتیاج دارید، من کسی هستم که می توانم قدرت ان ها را برای شما آزاد کنم تا در خدمت شما قرار بگیرند.

مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

سایر کاره های عرفان شاه