توضیحات کاره

حق الزحمه، بر اساس مقدار برآورد در اسناد مناقصه و یا بر اساس مبلغ  صورت وضعیت و یا صورت وضعیت تعدیل پیمان مشخص می شود که در حدود 0.5 درصد مبلغ کل ، با توافق کارفرما می باشد
 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

اسناد مناقصه و پیمان، متره و برآورد انجام کار، تهیه صورت وضعیت و صورت وضعیت تعدیل پیمانهای عمرانی با توجه به فهرست بها

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های baravord