توضیحات کاره

حق الزحمه، بر اساس مقدار برآورد در اسناد مناقصه و یا بر اساس مبلغ  صورت وضعیت و یا صورت وضعیت تعدیل پیمان مشخص می شود که در حدود 0.5 درصد مبلغ کل ، با توافق کارفرما می باشد
 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

اسناد مناقصه و پیمان، متره و برآورد انجام کار، تهیه صورت وضعیت و صورت وضعیت تعدیل پیمانهای عمرانی با توجه به فهرست بها

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  صورت وضعیت با مبلغ 10 میلیون تومان 3 روز 50,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های baravord