توضیحات کاره

من می تونم متون فارسی شما رو به انگلیسی ترجمه کنم.

هر 400 کاراکتر : 2000 تومان

تحویل در اسرع وقت

 

نمونه:

http://bit.ly/1TPspWa

چکیده: مسئولیت مدنی در قبال مسئولیت جزایی است و شامل امور مالی می شود و دارای دو شاخه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی است. اگر قائل به این موضوع باشیم که هدف جبران ضرر باشد دیگر لزومی به تفکیک محدوده این دو مسئولیت نیست. مسئولیت مدنی همان التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیان است که در نتیجه فعل زیان بار به دیگری حاصل می شود در راستای این هدف تدابیری اندیشه شده است که یکی از آنها مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر است. برخی، مسئولیت مزبور را مخالف اصل شخصی بودن مسئولیت دانسته و بنابرین یا با این نهاد ما مخالف شده و یا بصورت استثنایی با آنها برخورد میگردد و از سوی دیگر در حقوق فرانسه تبدیل به یک اصل شده است. حال باید دید در چه شرایطی شخص ثالث تحمل بار مسئولیت دیگری را دارد و در هر مورد که قانون گذار چنین اقدامی را تجویز نموده است مصحلت تصمیم قانون گذار در خود آن مورد نهفته است. در حقوق ایران مسئولیت مدنی دولت در ماده 11.ق.م.م و مسئولیت مدنی، سرپرست مجنون و صغیر در ماده 7.ق.م.م و مسئولیت مدنی کارفرما ناشی از عمل کارگر در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و دیگر مواد قانونی در این خصوص و همچنین مبحث ضمان عاقله که به تبع فقه در حقوق موضوعه دارای مسئولیت مذکور می باشند که تحت شرایطی قابل بررسی و واکاوی می باشند و اما در حقوق فرانسه تقریبا همه این موارد به نوعی تحت نظریه ای عملی تر بعنوان مسئولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع در ماده 1384 قانون مدنی فرانسه مطرح گردیده. در این تحقیق به تشریح و تبیین آنها پرداخته و سعی بر آن داشته ام تا خلاء های بسیاری که در این وادی در زمینه مسئولیت مدنی شخص در قبال عمل غیر در متون قانونی و ایران وجود دارد از طریق تطبیق آن با حقوق مسئولیت مدنی فرانسه پیدا کرده و حدود و قصور آن را مشخص نموده تا به یک قاعده کلی و ثابت در این خصوص دست یابیم.

 

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

سفارش گیری این کاره متوقف شده است.

سایر کاربرانی که به این کاره علاقه داشتند، این کاره‌ها را نیز پسندیده‌اند :

loading