توضیحات کاره

تحلیل فرضیه های آماری با نرم افزار SPSS

انجام آزمون آماری با نرم افزار SPSS

انجام آزمون آماری با نرم افزار LISREL

تحلیل عاملی و تحلیل مسیر با نرم افزار لیزرل

مدل یابی معادلات ساختاری با لیزرل (SEM)

تعیین حجم نمونه

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

خروجی تحلیل

تحلیل کامل 

بررسی فرضیات و فصل 4 پایان نامه

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاربرانی که به این کاره علاقه داشتند، این کاره‌ها را نیز پسندیده‌اند :

    loading

    سایر کاره های Morteza.g