توضیحات کاره

من ابتدا  برای شما مهر خاتم را طراحی کرده و به سلیقه ی خود تحویل شما میدهم.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

تصویر با کیفیت سفارش در دو قالب PNGوJPG

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.