توضیحات کاره

هر چهره سیاه سفید سایز آچهار ۳۸ ت رنگی ۶۸ ت و خودکار ۹۸ ت

هر چهره سایز آ سه سیاه سفید ۶۸ ت رنگی ۸۸ت و خودکار ۱۲۰ت 

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

سفارش گیری این کاره متوقف شده است.

سایر کاره های Luxe.arts